Korea Productivity Association

공지사항제목
KCI 2018 사회과학 분야 인용지수
작성자
관리자
조회수
1740
등록일시
2019-07-05
대분류 중분류 발행기관명 학술지 명 학술지 명(영문) / 논문수 (2016+2017) / 피인용횟수 (2018 기준)

사회과학 경영학 한국생산성학회 생산성논집 Productivity Review / 76  / 13


KCI 영향력지수 (2년 KCI IF) / KCI 중심성 지수 (KJR) / 자기인용 비율(%) (2년 KCI IF

1.2105                       /1.459                    / 0.2432